Uputstvo za korišćenje obračuna za prihode od ugovora o delu

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode od ugovora o delu ugovorene u neto ili bruto iznosu. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza i doprinosa, stope na osnovu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i stope na osnovu ugovora o socijalnom osiguranju su ažurne na dnevnom nivou).

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu Ugovora o delu unosite podatke:

 • IZNOS – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
 • Iznos ugovoren u – odabir da li se radi o bruto ili neto ugovorenom iznosu
 • Rezident Republike Srbije – birate da li je rezident Republike Srbije ili ne.
  • Ukoliko se radi o rezidentu Republike Srbije – zavisna polja:
   • Porez – Plaća se
   • Status angažovanog lica – odabir da li se radi o samostalnim umetnicima koji su osigurani po osnovu PIO i zdravstvenog osiguranja na osnovu samostalne umetničke delatnosti ili se radi o ostalim licima.
    • Sva ostala lica – zavisna polja:
     • Doprinos za PIO – odabir da li se plaća ili ne. Ukoliko se izabere Ne plaća se, ne plaća se ni doprinos za zdravstveno osiguranje.
     • Doprinos za zdravstveno – odabir da li se plaća ili ne, osim ukoliko je odabrano da se ne plaća Doprinos za PIO
  • Ukoliko se radi o nerezidentu – zavisna polja:
   • Zemlja – vršite odabir zemlje nerezidenta. Na osnovu odabira zemlje vrši se automatska provera da li sa izabranom zemljom postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i/ili Sporazum o socijalnom osiguranju. Ukoliko sa određenom zemljom postoje dve stope vezane za Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja npr. Austrija odabirom neke od stopa dobija se spisak dela u polju Stopa poreza na koja se ta stopa odnosi. Mogući slučajevi po pitanju poreza i doprinosa za izabranu zemlju:
    • Ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ni Sporazum o socijalnom osiguranju – u obračun je uključen Porez i doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje;
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a ne postoji Sporazum o socijalnom osiguranju. Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog ugovora. Ukoliko uslovi nisu ispunjeni potrebno je popuniti polja kao za pretnodni slučaj;
    • Postoji Sporazum o socijalnom osiguranju a ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li se radi o korisniku penzije ili ne i u skladu s tim koji mu je Status osiguranja; da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog sporazuma;
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu Ugovora i Sporazuma kao i da li se radi ili ne o korisniku penzije (i u skladu s tim koji je Status osiguranja).

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.