Obrazac PPP-PO

This form is currently closed for submissions.

PPP-PO-zaglavlje
ПОТВРДА О ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗИМА И ДОПРИНОСИМА ПО ОДБИТКУ ЗА
. годину
Образац ППП-ПО

This form is currently closed for submissions.

3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио  платио порезе и доприносе по одбитку

Шифа врсте прихода
исплаћена фиичком лицу
Бруто приход Нормирани трошкови, пореске олакшице и друга умањења Пореска основица Порез Доприноси за обавезно социјално осигурање на терет примаоца прихода Доприноси за обавезно социјално осигурање на терет исплатиоца прихода
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Приходи из радног односа            
Приходи ван радног односа            

 

Dodaj u bazu prijava i obračunaTop