Obrazac PPP-PO

PPP - PO skupljanje podataka

Podaci o prihodima iz radnog odnosa (ukoliko postoje):

---

Nije preostalo nijedno plaćanje za generisanje PPP-PO prijave.
PPP-PO-zaglavlje
ПОТВРДА О ПЛАЋЕНИМ ПОРЕЗИМА И ДОПРИНОСИМА ПО ОДБИТКУ ЗА
. годину
Образац ППП-ПО
PPP-PO
1. Подаци о исплатиоцу прихода
1.1. Назив/име и презиме исплатиоца
1.2. Седиште/пребивалиште исплатиоца
1.3. ПИБ/ЈМБГ исплатиоца
1.4. Број
1.5. Датум издавања
2. Подаци о примаоцу прихода
2.1. Име и презиме примаоца
2.2. Адреса
2.3. Податак о идентификацији примаоца

3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио  платио порезе и доприносе по одбитку

Шифа врсте прихода
исплаћена фиичком лицу
Бруто приход Нормирани трошкови, пореске олакшице и друга умањења Пореска основица Порез Доприноси за обавезно социјално осигурање на терет примаоца прихода Доприноси за обавезно социјално осигурање на терет исплатиоца прихода
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Приходи из радног односа            
Приходи ван радног односа            

 

Dodaj u bazu prijava i obračunaTop