Ugovor o zakupu nepokretnosti

 

ZAKUPODAVAC: (ime, prezime), (adresa prebivališta), lična karta br. (broj lične karte);

ZAKUPAC: (Ime i prezime), (adresa prebivališta), lična karta/PIB br. (broj lične karte/PIB),

UGOVOR
O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Ugovorne strane su se dana (datum sastavljanja ugovora) godine sporazumele o sledećem:

Član 1.

(1) Zakupodavac je jedini i isključivi vlasnik sledeće nepokretnosti: (tip nepokretnosti)  koji se nalazi u (mesto), (Ulica i broj), po strukturi: (opis strukture nepokretnosti).

(2) Zakupodavac je isključivi vlasnik nepokretnosti bliže opisane u stavu 1. ovog člana, što dokazuje odgovarajućim dokumentima u fotokopiji, koji čine Prilog  ovog Ugovora i njegov sastavni deo.

(3) Zakupodavac garantuje da na predmetnoj nepokretnosti ne postoje ograničenja prava svojine, niti tereti i prava trećih lica.

Član 2.

Zakupodavac izdaje zakupcu nepokretnost opisanu u članu 1. sa stvarima i opremom navedenim u posebnom zapisniku koji je sastavni deo ovog ugovora.

Član 3.

Zakupac će navedenu nepokretnost koristiti za (svrha korišćenja nepokretnosti).

Član 4.

(1) Ugovorena cena zakupa za opisanu nepokretnost iznosi (Iznos) (Valuta) mesečno. Uz ovu cenu zakupa zakupac će plaćati i troškove pored zakupa koji ne zavise od obima potrošnje u iznosu od  (Troškovi pored zakupnine) (Valuta) mesečno.

(2) Zakupac se obavezuje da će ugovoreni iznos zakupa isplaćivati zakupodavcu na ruke (ili preko računa) u periodu od 1. do 5. u mesecu za tekući mesec.

(3) Zakupac je saglasan da kod zakupodavca položi novčani depozit u iznosu od (Iznos depozita) (Valuta), koji će mu biti vraćen nakon prestanka ovog ugovora i iseljenja iz nepokretnosti, ukoliko u svemu budu ispoštovane odredbe ovog ugovora.

(4) Zakupodavac nema pravo da povećava cenu zakupa u toku ugovorenog perioda.

Član 5.

Zakupac se takođe obavezuje da redovno i uredno svakog meseca plaća troškove telefona, utrošene električne energije kao i sve komunalne dažbine koje terete predmetnu nepokretnost, i da priznanice o plaćanju tih računa preda svakog meseca zakupodavcu prilikom isplate zakupnine.

Član 6.

(1) Zakup predmetne nepokretnosti ugovoren je na rok od (broj meseci zakupa) meseci, s tim što se po isteku navedeni rok može produžiti.

(2) Zakup predmetne nepokretnosti počinje teći od (datum početka zakupa) od kog dana teku prava i obaveze iz ovog ugovora.

(3) Zakupodavac se obavezuje da predmetnu nepokretnost ispražnjenu od svih lica preda na korišćenje zakupcu navedenog dana.

Član 7.

(1) Zakupac se obavezuje da predmetnu nepokretnost i sve stvari zakupodavca koje se u njoj nalaze, koristi uredno, savesno, shodno njihovoj nameni i svrsi, i sa pažnjom dobrog domaćina, i da ih nakon prestanka ovog ugovora u primljenom stanju vrati zakupodavcu.

(2) Zakupac nema pravo da vrši prepravke nepokretnosti bez izričite saglasnost zakupodavca.

Član 8.

(1) Sve tehničke aparate, opremu i druge stvari koje se nalaze u predmetnoj nepokretnosti zakupac prima u ispravnom stanju, prema zapisniku koji je sastavni deo ovog ugovora, a ukoliko tokom korišćenja dođe do kvara ili oštećenja istih krivicom zakupca, zakupac je dužan da ih popravi o svom trošku, odnosno naknadi njihovu smanjenu vrednost. Ako zakupac tokom trajanja zakupa ili nakon njegovog prestanka ne izvrši neophodne popravke aparata, stvari ili opreme u stanu, ili ako ne plati sve račune i troškove koje treba da plati po ovom ugovoru, zakupodavac je ovlašćen da te troškove može naplatiti iz položenog depozita.

(2) Sve kvarove i oštećenja na nepokretnosti i stvarima koji nastanu usled redovne upotrebe a posledica su starenja stvari, snosi zakupodavac.

(3) Troškove redovnog održavanja predmetne nepokretnosti snosi zakupac, dok troškovi investicionog održavanja padaju na teret zakupodavca.

Član 9.

Svaka strana iz ovog ugovora može jednostranom izjavom raskinuti ovaj ugovor s tim što je dužna da drugoj strani to najavi najmanje (broj dana najave za raskid ugovora) dana unapred, kao i da naknadi svu eventualnu štetu drugoj strani koju ona usled tog raskida trpi.

Član 10.

U slučaju spora po ovom ugovoru, a koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih strana, nadležan je sud u (Mesto nadležnog suda u slučaju spora).

Član 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih dva pripadaju zakupodavcu a dva zakupcu.

 

ZAKUPODAVAC: ZAKUPAC:
__________________
(potpis)
__________________
(potpis)