Ugovor o preradi autorskog dela

UGOVOR
O PRERADI AUTORSKOG DELA

AUTOR: [ime, prezime, adresa i JMBG za fizičko lice];
PRERAĐIVAČ DELA: [ime, prezime, adresa i JMBG za fizičko lice].

 

Ugovorne strane su se dana [dan, mesec, godina] godine saglasile o sledećem:

Član 1.

Ovim ugovorom autor daje dozvolu prerađivaču da [naziv dela] preradi radi [navesti svrhu prerade dela, npr. snimanje] pod istim nazivom, a prerađivač se obavezuje da autoru isplati naknadu za preradu izvornog autorskog dela.

Član 2.

Preradom autorskog dela prerađivač mora sačuvati osnovni smisao, suštinu, integritet i poruku izvornog dela.

Član 3.

(1) Prerađivač se obavezuje da autoru preda primerak prerađenog dela.

(2) Prerađivač je dužan da prihvati osnovane primedbe autora na preradu dela, ukoliko je istim grubo narušena suština izvornog autorskog dela ili njegov integritet.

Član 4.

(1) Autor ustupa prerađivaču isključivo pravo na preradu svog autorskog dela.

(2) Autor ustupa prerađivaču isključivo pravo na umnožavanje primeraka dela stvorenog preradom na osnovu ovog ugovora u neograničenom broju i njihovo stavljanje u promet u zemlji i inostranstvu.
(3) Autor ovim ugovorom na prerađivača prenosi isključiva prava prikazivanja i emitovanja prerađenog dela.

Član 5.

(1) Ovim ugovorom prerađivač je ovlašćen na samo jednu preradu dela.

(2) Ukoliko po eksploataciji dela stvorenog na osnovu ovog ugovora prerađivač bude želeo da izvrši novu preradu izvornog autorskog dela, ugovorne strane će međusobne odnose urediti zaključenjem novog ugovora o preradi autorskog dela.

Član 6.

(1) Za davanje dozvole prerade autorskog dela iz člana 1. ovog ugovora prerađivač je dužan da isplati autoru naknadu u iznosu od [iznos] dinara uplatom na račun autora broj [broj] koji se vodi kod [naziv banke].

(2) Naknadu iz prethodnog stava prerađivač će isplatiti autoru u dva jednaka dela, od kojih će mu prvi deo biti isplaćen u roku od [broj] dana od dana zaključenja ovog ugovora, a drugi deo po izvršenoj preradi autorskog dela.

Član 7.

Osim naknade iz prethodnog člana, prerađivač će autoru isplatiti honorar u visini od [navesti procenat] % od svakog primerka prerađenog dela po njegovom puštanju u promet.

Član 8.

Prerađivač se obavezuje da snosi sve poreze i druge fiskalne obaveze koji, u skladu sa zakonskim propisima, budu potrebni za realizaciju ovog ugovora.

Član 9.

Prerađivač se obavezuje da na prvoj standardnoj kopiji i svim narednim kopijama svog dela označi da je ono nastalo preradom izvornog autorskog dela iz člana 1. ovog ugovora.

Član 10.

Ugovorna strana koja skrivi raskid ovog ugovora dužna je da drugoj strani nadoknadi štetu koju pretrpi jednostranim raskidom ugovora.

Član 11.

U svemu što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima , uz shodnu primenu odredaba Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

U slučaju spora po ovom ugovoru, a koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih strana, nadležan je sud u [mesto].

Član 13.

Ovaj ugovor je sačinjen u [broj] istovetnih primeraka od kojih po [broj] primerka zadržavaju obe ugovorne strane.

PRIREĐIVAČ DELA:

[ime i prezime, potpis]

AUTOR:

[ime i prezime, potpis]