Ugovor o delu

Na osnovu člana 199. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje) između poslodavca (Naziv isplatioca), (Adresa isplatioca), koga zastupa (Lice za zastupanje) (u daljem tekstu: Naručilac)

i (Ime i prezime) sa zanimanjem (Zanimanje) , sa prebivalištem u (Ulica i broj), (Mesto), (Zemlja),  lična karta/pasoš br. (Broj lične karte/pasoša (nerezidenti)) (u daljem tekstu: izvršilac posla) zaključuje se

UGOVOR O DELU

1) Izvršilac posla se obavezuje da naručiocu obavi sledeće poslove: (Opis posla).

2) Poslove iz tačke 1) ovog ugovora izvršilac posla je dužan da obavi najkasnije do (Datum – rok završetka posla), a prema nalogu i uputstvima Naručioca.

3) Izvršilac posla se obavezuje da odmah po izvršenju posla isti preda Naručiocu.

4) Ako izvršilac posla ne izvrši posao u roku iz tačke 2) ovog ugovora ili ga izvrši nekvalitetno, dužan je Naručiocu da nadoknadi štetu.

5) Naručilac se obavezuje da izvršiocu posla obezbedi (Materijal, oruđe za rad i sl.) radi izvršenja ugovorenog posla i isplati naknadu za rad u visini (Rb. 9. Za isplatu) din., u roku od (Rok plaćanja) dana od dana prijema posla na tekući račun br. (Broj tekućeg računa) kod (Naziv banke).

6) Naručilac prima posao na sledeći način: (Način prijema posla) .

7) Ako izvršilac posla ne izvrši posao u ugovorenom roku i utvrđenom kvalitetu, dužan je da u roku od (Rok za otklanjanje nedostataka) otkloni sve nedostatke ili (Penali za neodgovarajuće obavljeni posao) .

8) Izvršilac posla ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom, osim ako nije osiguran po drugom osnovu. Obveznik uplate doprinosa u skladu sa zakonom je Naručilac.

9) Izvršilac posla ima pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom, osim ako nije osiguran po drugom osnovu.

10) U slučaju spora po ovom ugovoru spor se rešava pred nadležnim sudom.

11) Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) primerka zadržava svaka ugovorna strana.

U (Mesto sastavljanja ugovora)

Dana (Datum) godine

IZVRŠILAC POSLA: POSLODAVAC ILI OVLAŠĆENO LICE:
  Prezime i ime  Lice za zastupanje
__________________
(potpis)
__________________
(potpis)