Ugovor o autorskom delu iz radnog odnosa

UGOVOR
O AUTORSKOM DELU IZ RADNOG ODNOSA

POSLODAVAC: [naziv i sedište], koga zastupa direktor [ime i prezime];

AUTOR: [ime, prezime, adresa i JMBG za fizičko lice].

 

Ugovorne strane su se dana [dan, mesec, godina] godine saglasile o sledećem:

Član 1.

(1) Ugovorne strane konstatuju da je autor u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca i da obavlja poslove [navesti poslove].

(2) Ovim ugovorom poslodavac i autor uređuju međusobna prava i obaveze povodom autorskog dela koje je autor stvorio u radnom odnosu kod poslodavca pod nazivom [navesti naziv dela] (u daljem tekstu: autorsko delo).

Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je autor stvorio autorsko delo iz prethodnog člana za vreme trajanja radnog odnosa kod poslodavca, u redovnom radnom vremenu i u obavljanju svojih redovnih obaveza.

Član 3.

(1) Poslodavac ima pravo da objavi navedeno autorsko delo iz člana 1. stav 2. ovog ugovora bez posebne dozvole autora.

(2) Poslodavac ima isključivo imovinsko pravo na iskorišćavanje navedenog autorskog dela u okviru svoje registrovane izdavačke delatnosti, u roku od [broj] godina od njegovog objavljivanja.

Član 4.

(1) Zaposlenom pripadaju sva moralna prava u vezi sa autorskim delom koje je stvorio u radnom odnosu kod poslodavca.

(2) Poslodavac je obavezan da na svakom primerku autorskog dela navede ime autora.

Član 5.

(1) Zaposleni ima pravo na naknadu od iskorišćavanja predmetnog autorskog dela koje je stvorio u radnom odnosu.

(2) Visinu naknade iz prethodnog stava poslodavac obračunava u zavisnosti od efekata iskorišćavanja ugovorenog autorskog dela, a prema kriterijumima utvrđenim u članu [broj] Kolektivnog ugovora.

Član 6.

Poslodavac može bez posebne saglasnosti autora da ustupi pravo iskorišćavanja predmetnog autorskog dela drugom pravnom licu u kom slučaju autoru pripada pravo na naknadu od strane sticaoca prava na ekonomsko iskorišćavanje njegovog autorskog dela.

Član 7.

Ugovorna strana koja svojim radnjama skrivi raskid ovog ugovora, dužna je da drugoj strani naknadi prouzrokovanu štetu.

Član 8.

Izmene i dopune ovog ugovora ugovorne strane mogu vršiti u pismenoj formi.

Član 9.

U svemu što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima, uz shodnu primenu odredaba Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

U slučaju spora po ovom ugovoru, a koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih strana, nadležan je sud u [mesto].

Član 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u [broj] istovetnih primeraka od kojih po [broj] primerka zadržavaju obe ugovorne strane.

POSLODAVAC:

[ime i prezime, potpis]

AUTOR:

[ime i prezime, potpis]