Ugovor o autorskom delu

UGOVOR
O AUTORSKOM DELU

Zaključen dana [dan, mesec, godina] godine u [mesto], između:

1. [naziv i sedište] koga zastupa [ime i prezime] (u daljem tekstu: Naručilac) i

2. [ime i prezime] iz [mesto, ulica i broj] (u daljem tekst: Autor).

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

Član 1.

Autor se obavezuje da za potrebe Naručioca izradi sledeće autorsko delo: [opis autorskog dela].

Član 2.

Autorsko delo iz člana 1. ovog ugovora Autor će završiti do [dan, mesec, godina] godine.

Član 3.

(1) Autor se obavezuje da će autorsko delo koje je predmet ovog ugovora uraditi kvalitetno, u predviđenom roku i u skladu sa zakonskim propisima i standardima struke, uz konsultacije sa Naručiocem.

(2) U slučaju da Autor ne odgovori obavezama po ovom ugovoru dužan je da Naručiocu naknadi troškove i štetu koju ovaj trpi zbog toga.

Član 4.

(1) Za predmetni posao Naručilac će Autoru po završetku i predaji dela, isplatiti neto autorski honorar u iznosu od [iznos] dinara na račun br. [broj] otvoren kod [naziv banke], najkasnije do [dan, mesec, godina] godine.*

(2) Na osnovu utvrđenog neto iznosa autorskog honorara, Naručilac će utvrditi bruto iznos, obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.

Član 5.

Naručilac je ovlašćen da autorsko delo nastalo po ovom ugovoru koristi u potpunosti prema svojim potrebama za koje je angažovan Autor. **

Član 6.

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – US, 66/19) i Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i “Sl. list SRJ”, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99, “Sl. glasnik RS” br. 18/20).

Član 7.

U slučaju spora po ovom ugovoru koji se ne može rešiti dogovorom stranaka, nadležan je sud [naziv suda] u [mesto].

Član 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u [broj] istovetnih primeraka, od kojih po [broj] primerka zadržava svaka ugovorna strana.

ZA NARUČIOCA:

[ime i prezime, potpis]

AUTOR:

[ime i prezime, potpis]


* Isplata autorskog honorara može da bude predviđena i u delovima, po fazama u realizaciji dela ili avansno, itd.

** Ugovorne strane mogu dogovoriti da se autorsko delo koje nastane po ovom ugovoru može koristiti na drugačiji način, sa određenim ograničenjima i sl.

Top