Spisak država sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju koji obavezuje Srbiju

Spisak država sa kojima je zaključen sporazum
o socijalnom osiguranju koji obavezuje Srbiju

Republika Srbija primenjuje sve međunarodne sporazume i konvencije o socijalnom osiguranju koje je, svojevremeno, zaključila prethodna Jugoslavija (FNRJ, SFRJ, SRJ), kao i Državna zajednica Srbija i Crna Gora, tako da su važeći sporazumi i konvencije sa sledećim državama:

Austrija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 2/12

Datum početka primene: 1.12.2012.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na:

 • austrijske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju; osiguranju za slučaj nesreće na poslu; penzijskom osiguranju sa izuzetkom posebnog osiguranja za beležnike; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti;
 • srpske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju, i novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti.

Australija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 3/23, 7/23 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primena: 1.02.2024.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na:

 • Republiku Srbiju, na pravne propise koji se odnose na penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • Australiju: na zakone koji čine pravni sistem socijalne sigurnosti u onoj meri u kojoj zakoni propisuju, primenjuju se ili utiču na starosnu penziju; zakon koji se odnosi na garantovane doprinose na penzijski fond (koji je u vreme potpisivanja Sporazuma sadržan u Zakonu o garantovanim doprinosima za penzijski fond (primena), iz 1992. godine, Zakonu o naplati garantovanih doprinosa za penzijski fond, iz 1992. godine i Uredbama o garantovanim doprinosima za penzijski fond (primena), iz 1993. godine).

Azerbejdžan

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 3/23

Datum početka primena: 1.06.2023.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na:

 • u odnosu na Republiku Srbiju na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • u odnosu na Republiku Azerbejdžan na oblast penzijskog osiguranja  i oblast socijalnog osiguranja radi pružanja penzija.

Belgija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/10, 6/14 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.09.2014.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na:

 • belgijske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju i materinstvu zaposlenih lica i samostalnih radnika; povredama na radu i profesionalnim bolestima; starosnim i porodičnim penzijama za zaposlene i samostalne radnike; invalidnini za zaposlene, mornare trgovačke mornarice i rudare, kao i za samostalne radnike; porodičnim davanjima za zaposlene i samostalne radnike; osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 • srpske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; dodatku za decu.

Bugarska

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 11/11

Datum početka primene: 1.02.2013.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na pravne propise:

 • u odnosu na Republiku Srbiju o: zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; povredi na radu i profesionalnoj bolesti; novčanom davanju za slučaj nezaposlenosti i dečijem dodatku;
 • u odnosu na Republiku Bugarsku o: hitnoj medicinskoj pomoći; medicinskoj pomoći u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja; državnom socijalnom osiguranju za vreme privremenog gubitka radne sposobnosti, za materinstvo, za starost, za invalidnost, za povredu na radu, za profesionalne bolesti, za nezaposlenost i smrti; dečijem dodatku.

Velika Britanija i Sev. Irska

Država potpisnica na našoj strani: FNRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 7/58, 10/60, 12/60

Datum početka primene: 1.08.1958.

Konvencija o socijalnom osiguranju se primenjuje:

 • u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo, na: Zakon o nacionalnom osiguranju, 1946, Zakon o nacionalnom osiguranju (Severna Irska), 1946, Zakon o nacionalnom osiguranju (Ostrvo Man), 1948, i zakonodavstvo na snazi pre 5-og jula, 1948, koje je zamenjeno ovim zakonima; Zakon o nacionalnom osiguranju (nesreće na poslu), 1946, Zakon o nacionalnom osiguranju (nesreće na poslu), (Severna Irska), 1946, i Zakon o nacionalnom osiguranju (nesreće na poslu) (Ostrvo Man), 1948; Zakon o nacionalnoj zdravstvenoj službi, 1946, Zakon o nacionalnoj zdravstvenoj službi (Škotska), 1947, Zakon o zdravstvenoj službi (Severna Irska), 1948, i Zakon o nacionalnoj zdravstvenoj službi (Ostrvo Man), 1948; Zakon o porodičnim dodacima, 1945, Zakon o porodičnim dodacima (Severna Irska), 1945, i Zakon o porodičnim dodacima (Ostrvo Man), 1946;
 • u odnosu na Jugoslaviju (sada Srbiju), na zakonodavstvo Jugoslavije (sada Srbije) koje se odnosi na: socijalno osiguranje radnika i službenika i njihovih porodica; dodatke na decu; pomoći lica u radnom odnosu privremeno nezaposlenih.

Danska

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 5/80, 6/85

Datum početka primene: 1.02.1979.

Konvencija se primenjuje:

 • U odnosu na SFRJ (sada Srbiju) na zakone, podzakonske propise i samoupravne opšte akte o: a) obaveznom zdravstvenom osiguranju radnika obuhvatajući i davanja za slučaj materinstva; b) obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju radnika, obuhvatajući i porodične penzije; v) dodatku na decu; g) pravima radnika za vreme privremene nezapošljenosti; i
 • U odnosu na Kraljevinu Dansku na zakonodavstvo o: a) nacionalnom zdravstvenom osiguranju; b) bolničkoj službi; v) zaštiti materinstva; g) dnevnoj naknadi umesto zarade za slučaj bolesti i rođenja deteta; d) osiguranju za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja; đ) dečijim dodacima; e) osiguranju za slučaj nezaposlenosti; ž) nacionalnoj starosnoj penziji; z) invalidskoj penziji; i) udovičkoj penziji; j) dopunskoj penziji tržišta rada (ATP).

Grčka

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 9/18, 16/19 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.03.2020.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi na pravne propise:

 • u Srbiji o sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • u Grčkoj o sistemu socijalnog osiguranja za starosne, invalidske i porodične penzije osiguranika u Zajedničkom zavodu socijalnog osiguranja (EFKA).

Francuska

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 6/15, 5/23 – dr. propis, 6/23 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.12.2023.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi:

 • u Srbiji – na pravne propise o: 1. zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; 2. penzijskom i invalidskom osiguranju; 3. osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i 4. dodatku za decu;
 • u Francuskoj:- za zaposlena lica ili lica koja su bila zaposlena, za izjednačene kategorije lica ili za lica u samostalnoj delatnosti na teritoriji Francuske, kao i za lica koja od njih izvode svoja prava, bez obzira na njihovo državljanstvo – na pravne propise kojima je određena organizacija socijalne sigurnosti; pravne propise o socijalnoj sigurnosti koji se primenjuju na: zaposlene van poljoprivrednih zanimanja i zaposlene u poljoprivrednim zanimanjima; pravne propise kojima je regulisana oblast socijalne sigurnosti koji se primenjuju na: zaposlene u samostalnoj delatnosti van poljoprivrednih zanimanja, izuzev onih pravnih propisa koji se odnose na invalidsko-smrtno osiguranje slobodnih profesija i dopunske sisteme starosnog osiguranja i zaposlene u samostalnoj delatnosti u poljoprivrednim zanimanjima, izuzev onih odredaba kojima se licima zaposlenim ili sa prebivalištem van teritorije Republike Francuske pruža mogućnost dobrovoljnog učlanjivanja u osiguranje koje im odgovara; pravne propise o dobrovoljnom produženju starosnog i invalidskog osiguranja; pravne propise o sprečavanju i naknadi u slučaju povrede na radu i profesionalnih bolesti i na pravne propise o dobrovoljnom osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti; pravne propise o dečijem dodatku; pravne propise o raznovrsnim osiguranjima zaposlenih i sa njima izjednačenih lica u samostalnoj delatnosti; pravne propise o posebnim sistemima socijalne sigurnosti;- za civilne i vojne službenike i teritorijalne i bolničke službenike koji pripadaju nacionalnom penzijskom zavodu opštinskih službenika i državnih radnika, zaposlene ili penzionisane, i za lica koja od njih izvode svoja prava, bez obzira na njihovo državljanstvo – na pravne propise o davanjima u naturi iz zdravstvenog osiguranja i materinstva i dečijem dodatku;- za ostala osigurana lica u raznim sistemima socijalne sigurnosti i za lica koja od njih izvode svoja prava, bez obzira na njihovo državljanstvo – na pravne propise o davanjima u naturi iz zdravstvenog osiguranja i materinstva i dobrovoljnom produženju starosnog-invalidskog osiguranja.

Holandija

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 11/80

Datum početka primene: 1.04.1979.

Konvencija se primenjuje:

 • U Holandiji, na zakonodavstvo koje se odnosi na: a) davanja za slučaj bolesti i materinstva; b) davanja za slučaj nesposobnosti za rad; c) davanja za slučaj starosti; d) davanja za slučaj nadležnih članova porodice; e) davanja za slučaj nezaposlenosti; f) porodična davanja; g) posebni penzijski režimi rudarskih radnika.
 • U Jugoslaviji (sada Srbiji), na zakonodavstvo koje se odnosi na: a) obavezno zdravstveno osiguranje radnika, uključujući i davanja za slučaj materinstva; b) obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, uključujući i porodične penzije; c) davanja radnicima za slučaj privremene nezaposlenosti; d) davanja iz oblasti dečije zaštite.

Italija

Država potpisnica na našoj strani: FNRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/59

Datum početka primene: 1.01.1961.

Konvencija se primenjuje na zakonodavstva koja se odnose:

 • u Jugoslaviji (sada Srbiji): na socijalno osiguranje; na dodatke na decu; na davanja radnicima i službenicima za vreme privremene nezaposlenosti;
 • u Italiji: na osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti i smrti; na osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti; na osiguranje za slučaj bolesti, podrazumevajući i pogrebne troškove i davanja u naturi za korisnike penzija i renta; na osiguranje za slučaj tuberkuloze; na zdravstvenu i materijalnu zaštitu radnica – majki; na osiguranje za slučaj nedobrovoljne nezaposlenosti; na porodične dodatke; na posebne vrste osiguranja za određene kategorije radnika ukoliko se odnose na rizike ili davanja obuhvaćene zakonodavstvima navedenim u prethodnim tačkama; na dobrovoljna osiguranja predviđena u zakonodavstvima navedenim u prethodnim tačkama.

Kanada

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/13, 9/14 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.12.2014.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na sledeće pravne propise:

 • u odnosu na Kanadu: Zakon o osiguranju za slučaj starosti i propise koji su doneti na osnovu tog zakona i Kanadski penzijski plan i propise koji su doneti na osnovu tog plana;
 • u odnosu na Republiku Srbiju: pravne propise koji se odnose na penzijsko i invalidsko osiguranje i pravne propise koji se odnose na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Kina

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/18, 6/20 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.02.2021.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se primenjuje na pravne propise koji se odnose na sledeće oblasti:

 • u odnosu na Republiku Srbiju: obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
 • u odnosu na Narodnu Republiku Kinu: osnovno starosno osiguranje za zaposlene i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Kipar

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/10

Datum početka primene: 1.02.2011.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na:

 • u odnosu na Republiku Srbiju, na pravne propise o: davanjima za slučaj starosti, invalidnosti i za nadživele članove porodice; davanju za slučaj bolesti; davanju za slučaj materinstva; davanju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i davanju za slučaj nezaposlenosti;
 • u odnosu na Republiku Kipar, na pravne propise koji se tiču Zakona o socijalnom osiguranju od 1980. do 2009. u pogledu: materinskog davanja, uključujući materinsku naknadu; davanja za slučaj bolesti; davanja za slučaj nezaposlenosti; davanja za povrede na radu i profesionalne bolesti; starosne penzije; invalidske penzije; udovičke penzije; penzije za decu koja ostanu bez roditelja i troškova sahrane.

Kvebek (provincija)

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 9/21

Datum početka primene: 1.02.2022.

Ovaj ugovor se primenjuje:

 • Na pravne propise Kvebeka o: penzijskom planu Kvebeka; profesionalnim povredama; zdravstvenom osiguranju, osiguranju za bolničko lečenje i ostalim zdravstvenim uslugama;
 • Na pravne propise Republike Srbije o: penzijskom i invalidskom osiguranju; povredama na radu i profesionalnim bolestima; zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti.

Libija

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/90

Datum početka primene: 1.06.1990.

 • Sporazum o socijalnom osiguranju odnosi se samo na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Luksemburg

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/13, 11/14 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.11.2014.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi:

 • U Republici Srbiji na pravne propise o: zdravstvenom osiguranju; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti; dečjoj zaštiti i materinstvu;
 • U Velikom Vojvodstvu Luksemburg na pravne propise o: zdravstvenom osiguranju i materinstvu; penzijskom osiguranju u slučaju starosti, invalidnosti ili smrti; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; porodičnim davanjima.

Mađarska

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 10/14, 11/14 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.12.2014.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi:

 • U Republici Srbiji na pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; povredi na radu i profesionalnoj bolesti; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 • U Mađarskoj na pravne propise o: u oblasti socijalnog osiguranja (o obavezi osiguranja i plaćanju doprinosa za davanja iz socijalnog osiguranja i davanja za slučaj nezaposlenosti; davanjima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; penzijama iz socijalnog osiguranja; davanjima za lica sa izmenjenom radnom sposobnošću); u oblasti davanja za nezaposlenost (o naknadi za traženje zaposlenja; pomoći za predpenzijsko traženje zaposlenja).

Nemačka

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 9/69, 8/74, 24/76

Datum početka primene: 1.09.1969.

Sporazum o socijalnom obezbeđenju se odnosi na:

 • jugoslovenske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju; penzijskom osiguranju; invalidskom osiguranju; dodatku na decu;
 • nemačke pravne propise o: osiguranju za slučaj bolesti, kao i o zaštiti majke koja privređuje ukoliko se radi o davanjima u novcu i naturi koja nosilac osiguranja za slučaj bolesti mora da pruži za vreme trudnoće i posle porođaja; osiguranju za slučaj nesreća na radu; rentnom osiguranju radnika, rentnom osiguranju nameštenika, rentnom osiguranju rudara i penzijskom osiguranju bratinskih blagajni; dodatke na decu radnika.

Norveška

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 22/75

Datum početka primene: 1.09.1976.

Odredbe konvencije primenjuju se na sledeće zakonodavstvo:

 • u Norveškoj na: Zakon o narodnom osiguranju od 17. juna 1966. godine; Zakon o posebnim dodacima uz davanja iz narodnog osiguranja od 19. juna 1969. godine; Zakon o kompenzacionom dodatku uz davanja iz narodnog osiguranja od 19. decembra 1969. godine, i Zakon o dodatku na decu od 24. oktobra 1946. godine; kao i na sve zakone i propise koji menjaju ili dopunjuju navedene propise;
 • u Jugoslaviji (sada Srbiji) na zakonodavstvo o: obaveznom zdravstvenom osiguranju radnika, obuhvatajući i davanja za slučaj materinstva; obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju radnika, obuhvatajući i porodične penzije; dodatku na decu; pravima radnika za vreme privremene nezaposlenosti.

Panama

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 11/77

Datum početka primene: 1975.

 • Sporazum se odnosi samo na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poljska

Država potpisnica na našoj strani: FNRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 9/58, 8/62

Datum početka primene: 1.01.1959.

 • Pri izvršavanju Konvencije primenjuju se pravni propisi koji regulišu sledeće vrste socijalnog osiguranja: osiguranje u slučaju bolesti i materinstva; osiguranje u slučaju invalidnosti, starosti i u slučaju smrti hranioca, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti, u daljem tekstu “penziono osiguranje”; porodične dodatke (davanja).

Rumunija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 2/17, 2/18 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.04.2018.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na pravne propise:

 • U odnosu na Republiku Srbiju, o: davanjima iz penzijskog i invalidskog osiguranja; davanjima iz zdravstvenog osiguranja; davanjima za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti; materinskim davanjima i dečijem dodatku.
 • U odnosu na Rumuniju, o: obeštećenju za privremenu nesposobnost za rad; naknadi u slučaju materinstva; naknadi za brigu o bolesnom detetu; davanjima za prevenciju bolesti i uspostavljanje radne sposobnosti; penzijama u okviru javnog sistema penzionisanja; davanju u naturi u slučaju bolesti i materinstva; davanju u naturi i o novčanom davanju u slučaju povreda na radu i profesionalnih bolesti; naknadi za sahranu i državnom dodatku za decu.

Ruska Federacija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 9/18, 2/19 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.03.2019.

Sporazum se primenjuje na sledeća davanja:

  • U Republici Srbiji:  starosnu, prevremenu starosnu penziju, invalidsku i porodičnu penziju; u slučaju povrede na radu i (ili) profesionalne bolesti; naknadu pogrebnih troškova.
  • U Ruskoj Federaciji:  starosne, invalidske i porodične penzije iz osiguranja, kao i fiksne isplate uz penziju iz osiguranja, povećanja i (ili) uvećanja fiksne isplate uz penziju iz osiguranja i dodatke uz penziju iz osiguranja; akumulirane penzije i isplate iz akumuliranih penzijskih sredstava; za socijalnu sahranu; obezbeđenje iz obaveznog socijalnog osiguranja u vidu davanja zbog privremene nesposobnosti za rad u vezi sa povredom na radu i (ili) profesionalnom bolešću, kao i jednokratne i mesečne isplate iz osiguranja; socijalne penzije.

Slovačka

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 2/12

Datum početka primene: 1.03.2013.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na pravne propise:

 • u Republici Srbiji o: zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; penzijskom i invalidskom osiguranju; materinstvu; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti i dečijem dodatku;
 • u Slovačkoj Republici o: zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; penzijskom osiguranju; novčanoj naknadi za vreme bolovanja; osiguranju za slučaj povrede na radu; osiguranju za slučaj nezaposlenosti, i dečijem dodatku.

Turska

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/10, 11/13 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.12.2013.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na sledeće propise o:

 • U odnosu na Republiku Srbiju: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju (starost, invalidnost i smrt); povredi na radu i profesionalnoj bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; dodatku na decu;
 • U odnosu na Republiku Tursku: osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti, smrti, povreda na radu i profesionalne bolesti i opšte zdravstveno osiguranje u odnosu na zaposlene koji po osnovu ugovora o radu rade kod jednog ili više poslodavaca; osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti, osiguranje za slučaj smrti lica koje obavljaju samostalnu delatnost u svoje ime i za svoj račun bez ugovora o radu; osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti, smrti u odnosu na lica zaposlena u javnim službama; osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti, smrti, povreda na radu i profesionalne bolesti i opšte zdravstveno osiguranje u odnosu na zaposlene kod poslodavaca kod fondova navedenih u odredbi člana 20. Zakona broj 506 o socijalnom osiguranju; osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Tunis

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/23

Datum početka primene: 1.04.2023.

Sporazum o socijalnoj sigurnosti se odnosi na sledeće propise o:

 • U odnosu na Republiku Srbiju: – zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; i osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 • U odnosu na Tunis: davanjima iz socijalnog osiguranja (bolest, materinstvo i smrt); osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; invalidnosti, starosti i davanjima za nadživele; sistemu zaštite za radnike koji su izgubili posao zbog ekonomskih, ili tehnoloških razloga ili u slučajevima stalnog i neočekivanog zatvaranja preduzeća bez poštovanja postupka predviđenog zakonom o radu; propisima o socijalnoj sigurnosti koji se odnose na zaposlene u javnom sektoru.

Češka

Država potpisnica na našoj strani: SRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 7/02

Datum početka primene: 1.12.2002.

Ovaj Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi:

 • na jugoslovenske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; dečijoj zaštiti.
 • na češke pravne propise o: zdravstvenom osiguranju; zdravstvenoj zaštiti; penzijskom osiguranju i o povećanju penzija zbog nesposobnosti; zapošljavanju, u delu koji se odnosi na materijalno obezbeđenje nezaposlenih lica; državnim socijalnim davanjima, u delu koji se odnosi na dodatak na decu, opremu za novorođenče i pogrebninu.

Švedska

Država potpisnica na našoj strani: SFRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 12/79

Datum početka primene: 1.01.1979.

Konvencija se primenjuje:

 • U odnosu na SFRJ (sada Srbiju) na zakone, propise i opšte akte o: zdravstvenom osiguranju; penzijskom i invalidskom osiguranju (uključujući nesreću na poslu i profesionalne bolesti); dodatku na decu;
 • U odnosu na Kraljevinu Švedsku na zakonodavstvo o: zdravstvenom, sa roditeljskim osiguranjem; narodnoj penziji; osiguranju za dopunsku penziju; osiguranju za slučaj nesreće na poslu; opštim dečijim dodacima.

Švajcarska

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 13/10, 15/18 – obaveštenje o datumu stupanja na snagu

Datum početka primene: 1.12.2018.

Sporazum se primenjuje:

 • u Srbiji na pravne propise o: penzijskom i invalidskom osiguranju,  osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti;
 • u Švajcarskoj na: savezno zakonodavstvo o starosnom i porodičnom osiguranju; savezno zakonodavstvo o invalidskom osiguranju; savezno zakonodavstvo o osiguranju za slučaj povreda na radu i van rada, kao i profesionalnih bolesti i u odnosu na član 3, kao i na Deo III, Poglavlje 1, Deo IV i Deo V na savezno zakonodavstvo o zdravstvenom osiguranju.

Sa državama bivše SFRJ:

Severna Makedonija

Država potpisnica na našoj strani: SRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/01

Datum početka primene: 1.04.2002.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi:

 • na jugoslovenske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti; dečjoj zaštiti;
 • na makedonske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti; dečjoj zaštiti.

Hrvatska

Država potpisnica na našoj strani: SRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 1/01

Datum početka primene: 1.05.2003.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi:

 • na jugoslovenske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti;
 • na hrvatske pravne propise o: zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Bosna i Hercegovina

Država potpisnica na našoj strani: SRJ

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 7/03

Datum početka primene: 1.01.2004.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi na pravne propise:

 • U Saveznoj Republici Jugoslaviji o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; i dodatku na decu;
 • u Bosni i Hercegovini o: zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; penzijskom i invalidskom osiguranju; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti; i novčanoj naknadi u vezi sa materinstvom i dečijem dodatku.

Crna Gora

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 102/07

Datum početka primene: 1.01.2008.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi na pravne propise:

 • U Srbiji o: penzijskom i invalidskom osiguranju; zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti i dodatku za decu;
 • U Crnoj Gori o: penzijskom i invalidskom osiguranju; zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu; osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranju za slučaj nezaposlenosti i dodatku za decu.

Slovenija

Država potpisnica na našoj strani: Srbija

Broj službenog glasila u kom je sporazum objavljen: 111/09

Datum početka primene: 1.11.2010.

Sporazum o socijalnom osiguranju se odnosi:

 • na srpske pravne propise o: zdravstvenoj zaštiti i obaveznom zdravstvenom osiguranju; novčanoj naknadi za vreme porodiljskog odsustva; obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 • na slovenačke pravne propise o: zdravstvenoj zaštiti i obaveznom zdravstvenom osiguranju; roditeljskim naknadama; obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.