Privremeni i povremeni poslovi – zadrugar

Na osnovu člana 198. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), zaključuje se

UGOVOR
O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

između Naziv poslodavca, Adresa, koga zastupa Lice za zastupanje (u daljem tekstu: Poslodavac), Prezime i ime br. članske karte Broj članske karte zadrugara i br. lične karte Broj lične karte sa stanom u Ulica i broj, Mesto (u daljem tekstu: Zadrugar), i Zadruge Naziv zadruge, Adresa zadruge  (u daljem tekstu: Zadruga).

Član 1.

(1) Zadruga upućuje Zadrugara na rad kod Poslodavca, radi obavljanja Naziv i opis posla. Upućivanje se vrši uputom br. Broj uputa od Datum uputa godine.

(2) Zadrugar se obavezuje da poslove iz stava 1. ovog člana obavi u periodu od Datum početka obavljanja poslova do Datum završetka obavljanja poslova.

(3) Poslove iz stava 1. ovog člana Zadrugar će obavljati u poslovnim prostorijama Poslodavca.

Član 2.

Za obavljanje poslova iz čl. 1. ovog ugovora Zadrugar ima pravo na naknadu za rad po radnom času – u visini od Iznos ugovorene naknade po času dinara neto.

Član 3.

(1) Poslodavac se obavezuje da vodi dnevno radnu listu za Zadrugara.

(2) Radna lista sadrži poslove koje Zadrugar obavlja i časove rada.

Član 4.

Poslodavac se obavezuje da ukupnu naknadu za rad Zadrugaru uplati na račun Zadruge br. Broj računa zadruge, Banka zadruge u roku od Rok plaćanja poslodavca (broj dana) dana od dana obavljenog posla, na osnovu uputa – računa izdatog od Zadruge.

Član 5.

Zadruga se obavezuje da u roku od Rok plaćanja zadruge (broj dana) dana od dana uplate iz člana 4. ovog ugovora na račun Zadrugara uplati neto naknadu za rad Zadrugara i plati pripadajući porez i doprinos za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom.

Član 6.

Poslodavac ne sme da zahteva od Zadrugara da obavlja poslove na kojima postoji opasnost od povređivanja, profesionalnih i drugih oboljenja, odnosno poslova koji mogu da utiču na zdravlje i život Zadrugara.

Član 7.

(1) Zadrugar je dužan da poštuje radnu disciplinu i izvršava radne naloge Poslodavca.

(2) Zadrugar je dužan da Poslodavcu naknadi štetu koju prouzrokuje Poslodavcu namerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru ugovorne strane rešavaće sporazumno, a sporove koje ne reše sporazumno rešavaće nadležni sud u Mesto sastavljanja ugovora, Nadležni sud u slučaju spora.

Član 9.

Ovaj ugovor sačinjen je u šest istovetnih primeraka, od kojih po dva primerka zadržava svaka ugovorna strana.

U Mesto sastavljanja ugovora,
dana Ugovor sastavljen na dan godine
ZA POSLODAVCA ZA ZADRUGU
Lice za zastupanje Lice za zastupanje (zadruga)
ZADRUGAR
Prezime i ime

NAPOMENE:

Član 1. stav 2.: U slučaju da se posao obavlja samo određeni broj časova – unose se časovi rada.

Član 1. stav 3.:  Ako se posao obavlja van prostorija Poslodavca – navesti mesto rada.