Privremeni i povremeni poslovi

Na osnovu člana 197. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje), zaključuje se:

UGOVOR
O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

 1. Naziv poslodavca, Adresa, PIB (u daljem tekstu: Poslodavac) zaključuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Prezime i ime, Broj lične karte, Matični broj  u Mesto, Ulica i broj (u daljem tekstu: Izvršilac posla).
 2. Izvršilac posla ima status Status angažovanog lica.1
 3. Predmet ovog ugovora je posao: Naziv i opis posla.
 4. Ugovor se zaključuje na period od Broj dana za koji se zaključuje ugovor dana, a uz saglasnost ugovornih strana može se produžiti do 120 radnih dana u kalendarskoj godini.
 5. Poslovi po ovom ugovoru će se obavljati u redovnom radnom vremenu kod Poslodavca2 koje traje od Od Redovno radno vreme kod poslodavca do Do Redovno radno vreme kod poslodavca.
 6. Naknada za rad po radnom času iznosi Iznos ugovorene naknade po času  dinara neto/bruto.3
 7. Poslodavac će angažovanom licu naknaditi troškove dolaska na posao i odlaska sa posla u visini stvarnih troškova za svaki dan rada. Ako poslodavac uputi angažovano lice na službeno putovanje, lice ima pravo na pokriće troškova službenog putovanja u visini i na način propisan za zaposlene kod poslodavca.
 8. Naknadu za rad poslodavac će isplatiti u roku od Rok plaćanja poslodavca (broj dana) dana po završetku rada.4
 9. Za vreme obavljanja poslova iz tačke 3. ovog ugovora izvršilac posla je dužan da koristi sledeću zaštitnu opremu i sredstva: Obavezna zaštitna oprema.
 10. U slučaju da izvršilac posla nekvalitetno obavlja poslove, krši radnu disciplinu, ne koristi zaštitna sredstva, ne postupa po nalozima neposrednog rukovodioca, poslodavac može otkazati ovaj ugovor i pre isteka roka na koji je zaključen.
 11. U slučaju spora nadležan je Nadležni sud u slučaju spora.
 12. Ovaj ugovor sačinjen je u tri primerka od kojih jedan pripada Izvršiocu posla, a dva primerka Poslodavcu.

U Mesto sastavljanja ugovora,

dana Ugovor sastavljen na dan godine

IZVRŠILAC POSLA: POSLODAVAC ILI OVLAŠĆENO LICE:
  Prezime i ime  Lice za zastupanje
__________________
(potpis)
__________________
(potpis)

1. Status može biti: nezaposleno lice, korisnik starosne penzije i zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom.

2. Moguće je da ugovor traje polovinu radnog vremena ili određeni broj časova (3, 5), ili da angažovano lice radi.

3. Moguće je ugovoriti i bruto naknadu. U tom slučaju pod bruto naknadom se podrazumeva naknada iz koje se plaća porez, doprinosi i neto iznos koji se isplaćuje.

4. Ili po isteku meseca, nedelje i sl.