Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)

Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)

ZARADA, NAKNADE ZARADE
koje se isplaćuju na teret sredstava poslodavca, državni praznik, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, vojna vežba, zarada invalida rada II kategorije* i druga primanja koja imaju karakter zarade shodno Zakonu o radu1): “topli obrok”, regres, terenski dodatak, uvećanja zarade za prekovremeni rad, noćni rad, rad na praznik, “minuli rad”, trinaesta plata i dr.
 • OVP: 101, 1052)

POREZ:

 • Osnovica: Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu3)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1)Čl. 105. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis).

2) OVP 105 – koristi se za zarade invalida rada II kategorije.

3) Čl. 15a i 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM
zaposlenih u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • OVP: 104

POREZ:

 • Ne plaća se porez na zarade ovih lica1)

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 21. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

ZARADA, NAKNADE ZARADE
koje se isplaćuju na teret sredstava poslodavca, državni praznik, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i druga primanja koja imaju karakter zarade shodno Zakonu o radu1): “topli obrok”, regres, terenski dodatak, uvećanja zarade za prekovremeni rad, noćni rad, rad na praznik, “minuli rad” i dr. primanja PENZIONISANIH LICA koja su zasnovala radni odnos, a koja su se opredelila na zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja (član 21. Zakona o zdravstvenom osiguranju2)
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica:Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu3)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Čl. 15a i 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

2)“Sl. glasnik RS”, br. 25/19.

3)Čl. 105. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis).

ZARADA, NAKNADE ZARADE
koje se isplaćuju na teret sredstava poslodavca, državni praznik, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i druga primanja koja imaju karakter zarade shodno Zakonu o radu1): “topli obrok”, regres, terenski dodatak, uvećanja zarade za prekovremeni rad, noćni rad, rad na praznik, “minuli rad” i dr. primanja PENZIONISANIH LICA koja su zasnovala radni odnos, a koja su se opredelila na zdravstveno osiguranje po osnovu ostvarene penzije (član 21. Zakona o zdravstvenom osiguranju2)
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica:Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu3)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1)Čl. 105. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis).

2)“Sl. glasnik RS”, br. 25/19.

3) Čl. 15a i 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

ZARADA LICA SA INVALIDITETOM1)
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica: Zarada umanjena za poresko oslobođenje – oslobođena plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarada u periodu od 3 god.
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i ONSZ-I
  • Na teret poslodavca:
   • Oslobođeno plaćanja doprinosa na teret poslodavca u periodu od 3 godine uz obavezu obračuna (kao i za zaposlenog) a na teret Nacionalne službe za zapošljavanje

1) Član 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15) i čl. 21g Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21). Poslodavac je oslobođen obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade ovih lica i obaveze plaćanja doprinosa na teret svojih sredstava, na zarade za period od 3 godine.

ZARADE ZA ZAPOSLENE KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM1)
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica:Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu1)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
    + dodatne stope za lica iz čl. 11. tač. 1) Zakona o PIO:

    • ako se 12 meseci računa kao 14 meseci: 3,7%
    • ako se 12 meseci računa kao 15 meseci: 5,5%
    • ako se 12 meseci računa kao 16 meseci: 7,3%
    • ako se 12 meseci računa kao 18 meseci: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Čl. 52. do 59. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21) i Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10, 48/11, 50/12, 22/13, 84/19, 46/21).

PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIJSKI DOPRINOS
u dobrovoljni penzijski fond koje vrši poslodavac za zaposlene iznad iznosa od 6.062 dinara mesečno – UBACITI NOVI PODATKAK OD 1.02.2022. (do 6.062 dinara se ne smatra zaradom)1)
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica: Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu2)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1)Član 14b Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21). Iznos od 6.062 dinara primenjuje se do 31.01.2022. godine.

2)Čl. 15a i 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Primanja po osnovu korišćenja SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE
 • OVP: 101

POREZ:

 • Osnovica: Ostvarena bruto primanja1)
 • Stopa: 10,00%2)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ostvarena bruto primanja3) a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Bruto primanje = neto primanje : 0,701
neto primanje – 1% tržišne vrednosti službenog vozila, na kraju prethodne godine, umanjena za iznos koji je zaposleni platio za to korišćenje.

2) Član 14a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

3) Čl. 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Obrasci za preračun neto na bruto primanja:

 • ako je neto naknada veća od neto najniže osnovice: B=N : 0,701
 • ako je neto naknada niža od najniže osnovice: B=(N+0,199 x OB) : 0,90 gde je OB = iznos najniže osnovice, odnosno srazmernog dela najniže osnovice; – ako je neto naknada viša od najviše osnovice: B = (N + 0,199 x Om) : 0,90 gde je Om = iznos najviše osnovice.
LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA
 • OVP: 106

POREZ:

 • Osnovica: Bruto mesečni iznos lične zarade umanjen za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto mesečni iznos lične zarade, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci (samo na teret preduzetnika):
  • Nije osiguran po drugom osnovu:
   • Stopa PIO: 25,0%
    + dodatne stope :

    • ako se 12 meseci računa kao 14 meseci: 3,7%
    • ako se 12 meseci računa kao 15 meseci: 5,5%
    • ako se 12 meseci računa kao 16 meseci: 7,3%
    • ako se 12 meseci računa kao 18 meseci: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
  • Osiguran je po drugom osnovu:
   • Stopa PIO: 25,0%
    + dodatne stope :

    • ako se 12 meseci računa kao 14 meseci: 3,7%
    • ako se 12 meseci računa kao 15 meseci: 5,5%
    • ako se 12 meseci računa kao 16 meseci: 7,3%
    • ako se 12 meseci računa kao 18 meseci: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
  • Uplatni račun: 840-4848-37
  • Šifra plaćanja: 254
  • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
ZARADA LICA U RADNOM ODNOSU, ODNOSNO ZAPOSLENI UPUĆENI NA RAD U INOSTRANSTVO
– ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje
 • OVP: 102

POREZ:

 • Osnovica: Iznos zarade koju bi ti radnici ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima1)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Zarada koju bi ti radnici ostvarili u Republici na istim ili sl. poslovima, a ne manje od dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa2) i ne više od najviše mesečne osnovice3)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 15b Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

2) Čl. 14. i 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

3) Čl. 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Zarade DOMAĆIH DRŽAVLJANA KOJI SU, na teritoriji Republike ZAPOSLENI KOD STRANIH ILI MEÐUNARODNIH ORGANIZACIJA i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i STRANIH DRŽAVLJANA i lica bez državljanstva, koji su na teritoriji Republike ZAPOSLENI KOD STRANIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH LICA, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarod. ugovorom1) u slučaju kada isplatilac obračunava i plaća javne prihode
 • OVP: 103

POREZ:

 • Osnovica: Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 11. tač. 6) i 8) Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21).

2) Član 15.  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

BOLOVANJE DO 30 DANA
u slučajevima iz člana 73. stav 1. tač. 1), 3), 4), 5) i 7) Zakona o zdravstvenom osiguranju1) i u slučaju iz člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • OVP: 202

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1)Shodno čl. 95. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19) u slučajevima iz čl. 73. st. 1. tač. 1), 4), 5) i 7) Zakona, tj. u slučajevima kada je osiguranik:

1) privremeno sprečen za rad usled bolesti ili povrede van rada;

4) privremeno sprečen za rad zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;

5) privremeno sprečen za rad zbog nege bolesnog odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;

7) privremeno sprečen za rad jer je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

visina naknade zarade iznosi 65% od osnova za naknadu, a u slučaju iz člana 73. stav 1. tačka 3) Zakona, tj. u slučaju kada je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – visina naknade iznosi 100% od osnova za naknadu.

U slučaju iz člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, tj. u slučaju  teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, visina naknade zarade iznosi 100% od osnova za naknadu (član 95. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju), kako u slučaju isplate na teret poslodavca tako i na teret RFZO.

Naknade BOLOVANJA koje terete sredstva Fonda (PREKO 30 DANA u slučaju bolovanja iz čl. 73. st. 1. tač. 1), 3), 4), 5) i 7) Zakona o zdravstvenom osiguranju1) i u slučaju iz člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju
– za zaposlene i za fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost
 • OVP: 204

POREZ:

 • Osnovica: Ostvarena bruto naknada umanjena za pripadajuću poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne više od najviše osnovice2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%3)
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1)Shodno čl. 95. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19) u slučajevima iz čl. 73. st. 1. tač. 1), 4), 5) i 7) Zakona, tj. u slučajevima kada je osiguranik:

1) privremeno sprečen za rad usled bolesti ili povrede van rada;

4) privremeno sprečen za rad zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;

5) privremeno sprečen za rad zbog nege bolesnog odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;

7) privremeno sprečen za rad jer je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

visina naknade zarade iznosi 65% od osnova za naknadu, a u slučaju iz člana 73. stav 1. tačka 3) Zakona, tj. u slučaju kada je osiguranik privremeno sprečen za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – visina naknade iznosi 100% od osnova za naknadu.
U slučaju iz člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, tj. u slučaju  teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, visina naknade zarade iznosi 100% od osnova za naknadu (član 95. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju), kako u slučaju isplate na teret poslodavca tako i na teret RFZO.

2) Član 19. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).
3) Član 44. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

BOLOVANJE ZBOG POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNE BOLESTI1)
– od prvog dana, sve vreme trajanja – naknada tereti sredstva POSLODAVCA – za zaposlene
 • OVP: 201

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Visina naknade je 100% od osnova, shodno članu 95. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. gl. RS”, br. 25/19).

BOLOVANJA ZBOG POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNE BOLESTI1)
– u slučaju prestanka radnog odnosa u toku korišćenja prava na naknadu zarade, od momenta prestanka radnog odnosa do izlečenja – NAKNADA TERETI FOND
– za zaposlene i za fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost
 • OVP: 209

POREZ:

 • Osnovica: Ostvarena bruto naknada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Visina naknade je 100% od osnova, shodno članu 95. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. gl. RS”, br. 25/19).

BOLOVANJE ZBOG DAVANJA TKIVA I ORGANA I ZBOG NEGE BOLESNOG DETETA MLAÐEG OD 3 GOD.1)
(od prvog dana, shodno članu 101. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, ide na teret Fonda za zdravstveno osiguranje)
– za zaposlene i za fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost
 • OVP: 205

POREZ:

 • Osnovica: Ostvarena bruto naknada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne više od najviše osnovice
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Visina naknade u slučaju bolovanja zbog davanja tkiva i organa je 100% od osnova, a u slučaju nege bolesnog deteta mlađeg od 3 godine je 65% od osnova.

Naknada zarade za vreme PORODILJSKOG odsustva1), odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
za zaposlene
 • OVP: 211

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne više od najviše osnovice2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Ministarstva za rad – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Ministarstva za rad – na naknadu:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD, za refundaciju se podnosi Obrazac NZ-1

1) Naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje se shodno članu 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21 i –/21).
2) Član 18. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Naknada zarade za vreme PORODILJSKOG odsustva1), odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
– za fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost
 • OVP: 1992)

POREZ:

 • Ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto naknada, a ne više od najviše osnovice3)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Ministarstva za rad – iz naknade:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%4)
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret Ministarstva za rad – na naknadu:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD, za refundaciju se podnosi Obrazac NZ-1

1)U Katalogu vrste prihoda za ove naknade nije propisan OVP, ali prema stavu Poreske uprave, datom kroz odgovore na pitanja, može se koristiti OVP 199.
2) Naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje se shodno članu 11. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 15/05, 107/09 i 104/14 – US).
3) Član 22. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).
4) Član 44. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada INVALIDIMA RADA II kategorije invalidnosti na teret Fonda PIO1)
 • OVP: 207

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada2)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Iznos neto naknade3)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Ne plaća se
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: ne plaća se
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD, za refundaciju se podnosi Obrazac NZ-1

1) Član 224. Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21).

2) Naknada kao osnovica za oporezivanje ovih lica se ne umanjuje za poresku olakšicu već se zarada (za 4 sata rada) umanjuje za pun iznos poreske olakšice (Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice – “Sl. glasnik RS”, br. 115/13, član 7.).

3) Član 20. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15, 10/16), za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret zdravstvenog osiguranja u osnov za naknadu invalida rada II i III kategorije, počev od 10.12.2005. godine ne uključuju se naknade po osnovu invalidnosti, već samo zarada.

Naknada INVALIDIMA RADA III kategorije invalidnosti na teret Fonda PIO1)
 • OVP: 210

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada2)
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Iznos neto naknade3)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret Fonda – iz naknade:
   • Ne plaća se
  • Na teret Fonda – na naknadu:
   • Stopa PIO: ne plaća se
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD, za refundaciju se podnosi Obrazac NZ-1

1) Član 224. Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21).

2) Naknada kao osnovica za oporezivanje ovih lica se ne umanjuje za poresku olakšicu već se zarada umanjuje za pun iznos poreske olakšice (Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice – “Sl. glasnik RS”, br. 115/13, član 7.).

3) Član 20. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15, 10/16), za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret zdravstvenog osiguranja u osnov za naknadu invalida rada II i III kategorije, počev od 10.12.2005. godine ne uključuju se naknade po osnovu invalidnosti, već samo zarada.

NEPLAĆENO odsustvo U SLUČAJU ODSUSTVA RODITELJA, usvojitelja, hranitelja, odnosno staratelja DO NAVRŠENE 3 GODINE života DETETA u skladu sa članom 100. Zakona o radu1)
 • OVP: 208

POREZ:

 • ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Zarada koju bi zaposleni ostvario da je na radu2) a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice.
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog
   • Ne plaća se
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: ne plaća se
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD, za refundaciju se podnosi Obrazac NZ-1

1) Član 11. stav 1. tačka 8) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19). Napominjemo da se u svim drugim slučajevima neplaćenog odsustva – ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje.
2) Član 32. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Naknada zarade za vreme PLAĆENOG ODSUSTVA, tj. za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, po članu 116. Zakona o radu (najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12  meseci, a ne manje od minimalne zarade, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini, a izuzetno i duže od 45 radnih dana uz pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove rada)

OVP: 203

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za pripadajuću poresku olakšicu
 • Stopa: 10,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Bruto zarada, a ne niže od najniže osnovice i ne više od najviše osnovice.
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret zaposlenog:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret isplatioca:
   • Stopa PIO: 11,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD.
Prihodi od AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
Lica koja ne plaćaju doprinos za PIO1) ni doprinos za zdravstveno osiguranje – osigurani po drugom osnovu
 • OVP: 315, 316, 317, 321

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod = bruto prihod (BP) = (N x koef.) umanjen za normirane troškove2
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaćaju se

1) Doprinos za PIO se ne plaća na ugovore koji se sklapaju sa ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA MALOLETNIH LICA koja još nisu navršila 15 godina života, ugovore koji se zaključuju sa fizičkim licem za koje je UTVRÐEN STATUS LICA koje samostalno obavlja umetničku delatnost ili drugu delatnost u oblasti kulture prema evidenciji koju vodi reprezentativno udruženje u kulturi, u skladu sa Zakonom o kulturi (“Sl. glasnik RS” br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispravka, 6/20, 47/21, 78/21) a koja nisu osigurana po drugom osnovu. Lica koja imaju status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture plaćaju doprinos na osnovu rešenja Poreske uprave.
Na ugovore koji se zaključuju sa licima koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na iznos procenjene najviše godišnje osnovice, koja za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 154/20). UBACITI OSNOVICU ZA 2022. GODINU
Strani državljani nisu obveznici doprinosa po osnovu obavljanja poslova iz člana 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO (po ugovorima o delu, autorstvu i sl.) ukoliko su iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i ukoliko su obavezno osigurani u tim državama (Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-276/2004-07 od 3.04.2008. godine).

2) Članom 56. tač. 1) do 3) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21). utvrđeni su normirani troškovi za određene vrste autorskih dela:

 • 50% od bruto prihoda – za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.).
  • Koeficijent za preračun: 1,1111111
  • OVP: 315
 • 43% od bruto prihoda– za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu.
  • Koeficijent za preračun: 1,128668171
  • OVP: 316
 • 34% od bruto prihoda – za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2).
  • Koeficijent za preračun: 1,152073732
  • OVP: 317

NAPOMENA: – Kada se umesto normiranih priznaju stvarni troškovi obrazac za preračun neto na bruto je:
Bn = St + (N x 1,25),  gde je: Bn = bruto naknada; St = stvarni troškovi; N = neto naknada. (OVP 321)

Prihodi od AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA i prava industrijske svojine za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu
 • OVP: 302, 304, 306, 314

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod = bruto prihod (BP) = (N x koef.) umanjen za normirane troškove1)
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika (autora):
   • Stopa PIO: 25,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K

1) Članom 56. tač. 1) do 3) Zakona o porezu na dohodak građana utvrđeni su normirani troškovi za određene vrste autorskih dela                                                         
– za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju,
modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda 

 • Koeficijent za preračun: 1,386962552 (OVP 302)

– za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu – 43% od bruto prihoda

 • Koeficijent za preračun: 1,466404669 (OVP 304)

– za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2) – 34% od bruto prihoda

 • Koeficijent za preračun: 1,582979801 (OVP 306)

NAPOMENE:
1) Kada se umesto normiranih priznaju stvarni troškovi obrazac za preračun neto na bruto je: BP = St + (N x 2,262443439) (OVP 314) gde je: BP = bruto prihod; St = stvarni troškovi; N = neto naknada.
2) Strani državljani su obveznici doprinosa po osnovu obavljanja poslova iz čl. 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO (po ugovoru o delu, autorstvu i sl.) ukoliko su:
– iz država sa kojima nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju;
– iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali su korisnici penzije;
– iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali nisu obavezno osigurani u tim državama ili nisu isplatiocu naknade obezbedili dokaz da u toj državi imaju svojstvo obavezno osiguranog lica. (Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-276/2004-07 od 3.04.2008.).

Primanja SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA1)
– kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu
 • OVP: 505

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod koji se dobija tako što se iznos koji se isplaćuje preračunava u bruto koeficijentom 0,77, od čega se odbija 50% normiranih troškova
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) Shodno mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja br. 011-00-00153/2003-03 od 5.09.2003. godine i br. 011-00-91/2003-03 od 10.09.2003. godine na primanja sportista i sportskih stručnjaka plaća se doprinos za PIO na osnovicu na koju se plaća porez (oporezivi prihod).
2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15). NAPOMENA: Ako se ne plaća doprinos za PIO obrazac za preračun neto naknade u bruto je: B = N : 0,90.

Primanja SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA1)
– kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu
 • OVP: 506

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod koji se dobija tako što se iznos koji se isplaćuje preračunava u bruto množenjem koeficijentom 1,39178845, od čega se odbija 50% normiranih troškova
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) Shodno mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja br. 011-00-00153/2003-03 od 5.09.2003. godine i br. 011-00-91/2003-03 od 10.09.2003. godine na primanja sportista i sportskih stručnjaka plaća se doprinos za PIO na osnovicu na koju se plaća porez (oporezivi prihod).
2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada po osnovu poslova koji se obavljaju po UGOVORU O DELU
sa svim licima uključujući i strane državljane – korisnike penzije, izuzev sa samostalnim umetnicima ukoliko se po ugovoru obavlja posao koji spada u umetničku delatnost i stranim državljanima koji nisu obveznici doprinosa1)
– lica iz čl. 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica:Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) Strani državljani nisu obveznici doprinosa po osnovu obavljanja poslova iz čl. 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO (po ugovorima o delu, autorstvu i sl.) ukoliko su iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i ukoliko su obavezno osigurani u tim državama (Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-276/2004-07 od 3.04.2008.).
2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada po osnovu poslova koji se obavljaju po UGOVORU O DELU
sa licima koja nisu osigurana po drugom osnovu, sa stranim državljanima koji su obveznici doprinosa1)
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) Strani državljani su obveznici doprinosa po osnovu obavljanja poslova iz čl. 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO (po ugovoru o delu, autorstvu i sl.) ukoliko su:

 • iz država sa kojima nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju;
 • iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali nisu obavezno osigurani u tim državama ili nisu isplatiocu naknade obezbedili dokaz da u toj državi imaju svojstvo obavezno osiguranog lica.

/mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-276/2004-07 od 3.04.2008.). 2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada po osnovu poslova koji se obavljaju po UGOVORU O DELU
za lica koja nisu obveznici doprinosa (samostalni umetnici, ukoliko se po ugovoru obavlja posao koji spada u umetničku delatnost, strani državljani1) i lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na najviši iznos godišnje osnovice)2)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaća se

1) Kada je ugovor zaključen sa stranim državljaninom iz države sa kojom imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, koje je obavezno osigurano u toj državi i to samo pod uslovom da je isplatiocu obezbeđen dokaz o svojstvu obavezno osiguranog lica.

2) Obaveza plaćanja doprinosa za PIO u toku godine prestaje kada obveznik u toku godine uplati doprinose po svim osnovama na iznos procenjene najviše godišnje osnovice.

Primanja članova ORGANA UPRAVE pravnog lica uključujući i naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos1)
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO, a nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje (sva lica uključujući i strane državljane korisnike penzije) – osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) angažovan po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama sa licem koje obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 48. stav 4. Zakona o radu
2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja članova ORGANA UPRAVE pravnog lica uključujući i naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos1)
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje2) – jer nije osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 3)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1) angažovan po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama sa licem koje obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 48. stav 4. Zakona o radu

2) Strani državljani su obveznici doprinosa po osnovu obavljanja poslova iz čl. 12. st. 1. tač. 3) Zakona o PIO (po ugovoru o delu, autorstvu i sl.) ukoliko su:

 • iz država sa kojima nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju;
 • iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali nisu obavezno osigurani u tim državama ili nisu isplatiocu

naknade obezbedili dokaz da u toj državi imaju svojstvo obavezno osiguranog lica. /mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-276/2004-07 od 3.04.2008.).

3) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja članova ORGANA UPRAVE pravnog lica uključujući i naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos1)
– ako lice nije obveznik doprinosa (strani državljani koji nisu obveznici doprinosa2) i lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na najviši iznos godišnje osnovice)3)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaća se

1) angažovan po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama sa licem koje obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 48. stav 4. Zakona o radu
2) Obaveza plaćanja doprinosa za PIO u toku godine prestaje kada obveznik u toku godine uplati doprinose po svim osnovama na iznos procenjene najviše godišnje osnovice.
3) Strani državljanin iz države sa kojom imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, koji je obavezno osiguran u toj državi i to samo pod uslovom da je isplatiocu obezbeđen dokaz o svojstvu obavezno osiguranog lica.

Naknada POSLANICIMA I ODBORNICIMA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO, a nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada POSLANICIMA I ODBORNICIMA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – jer nije osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada POSLANICIMA I ODBORNICIMA
– ako lice nije obveznik doprinosa (lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na najviši iznos godišnje osnovice)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaća se
Naknada u vezi sa izvršenjem poslova ODBRANE, CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO, a nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada u vezi sa izvršenjem poslova ODBRANE, CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – jer nije osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknada u vezi sa izvršenjem poslova ODBRANE, CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
ako lice nije obveznik doprinosa (lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na procenjeni najviši iznos godišnje osnovice)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaćaju se
Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO, a nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – jer nije osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • ne plaća se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
(lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na procenjeni najviši iznos godišnje osnovice)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,00%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaćaju se

1)Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO, a nije obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,58227848
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
– ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje – jer nije osigurano po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,81950509
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. gl. RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA
(lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na procenjeni najviši iznos godišnje osnovice)
 • OVP: 603

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod = bruto prihod – 20% normiranih troškova.
  Bruto prihod = N x 1,19047619
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaćaju se
Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove ako je ugovor zaključen SA NEZAPOSLENIM LICEM i sa licem koje ima radni odnos SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
 • OVP: 150

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada
 • Stopa: 10,00%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ugovorena bruto naknada2) a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Čl. 16, 36. i 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Obrasci za preračun neto na bruto:

 • ako je neto naknada veća od najniže osnovice: B=N : 0,701
 • ako je neto naknada niža od najniže osnovice: B=(N+0,199 x OB) : 0,90 gde je OB = iznos najniže osnovice, odnosno srazmernog dela najniže osnovice
 • ako je neto naknada viša od najviše osnovice: B = (N + 0,199 x Om) : 0,90 gde je Om = iznos najviše osnovice.
Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove ako je ugovor zaključen sa PENZIONISANIM LICEM
 • OVP: 150

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada
 • Stopa: 10,00%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ugovorena bruto naknada2) a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 13. st. 2. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Čl. 16, 36. i 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Obrasci za preračun neto na bruto naknadu:

 • ako je ugovorena neto naknada veća od neto najniže osnovice: B=N : 0,760
 • ako je ugovorena neto naknada niža od neto najniže osnovice: B=(N+0,14 x OB) : 0,90 gde je OB = iznos najniže osnovice, odnosno srazmernog dela najniže osnovice
 • ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice: B = (N + 0,14 x Om) : 0,90 gde je Om = iznos najviše osnovice.
Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove ako je ugovor zaključen sa licem koje poslove obavlja PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE, koje IMA NAVRŠENIH 26 godina života i za lice koje se NE NALAZI na školovanju bez obzira na godine života (lica iz čl. 11. tačka 10) Zakona o PIO)
 • OVP: 151

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada
 • Stopa: 10,00%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ugovorena bruto naknada2) a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret zadruge:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 5,15%
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 13. st. 2. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Čl. 16, 36. i 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Obrasci za preračun neto na bruto:

 • ako je neto naknada veća od najniže osnovice: B=N : 0,701
 • ako je neto naknada niža od najniže osnovice: B=(N+0,199 x OB) : 0,90 gde je OB = iznos najniže osnovice, odnosno srazmernog dela najniže osnovice
 • ako je neto naknada viša od najviše osnovice: B = (N + 0,199 x Om) : 0,90 gde je Om = iznos najviše osnovice.
Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove ako je ugovor zaključen sa licem koje poslove obavlja PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE sa licem starijim od 26 godina, a najduže do 30 godina života, za koga je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika1)
 • OVP: 152

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada
 • Stopa: 10,00%2)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ugovorena bruto naknada3) a ne niže od najniže osnovice i ne više od 5 zarada u Republici
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 14,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se 4)
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret zadruge:
   • Stopa PIO: 12,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se 4)
   • Stopa nezaposlenost: 0,75%
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Prema Pravilniku o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica (“Sl. glasnik RS”, br. 112/06 i 5/09) nezaposleno lice i druge kategorije socijalno ugroženih lica stiču svojstvo osiguranika pod uslovom da prosečni mesečni prihod: 1) pojedinca koji živi sam ne prelazi iznos minimalne zarade u neto iznosu utvrđene u skladu sa propisima o radu, uvećane za 30%; 2) po članu porodice ne prelazi iznos minimalne zarade u neto iznosu, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja prijave.

2) Član 13. st. 2. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

3) Čl. 16, 36. i 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

4) Zadruga ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, jer se sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za ova lica obezbeđuju u budžetu Republike (čl. 22. st. 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju – “Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15, 10/16).

Obrasci za preračun neto na bruto:

 • ako je neto naknada veća od najniže osnovice: B=N : 0,7525
 • ako je neto naknada niža od najniže osnovice: B=(N+0,1475 x OB) : 0,90 gde je OB = iznos najniže osnovice, odnosno srazmernog dela najniže osnovice
Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove ako je ugovor zaključen sa licem koje poslove obavlja PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE, koje NEMA navršenih 26 godina života i koje se NALAZI na školovanju (lica iz čl. 17. tačka 1) Zakona o PIO)
 • OVP: 604

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova
 • Stopa: 20,00%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Ugovorena naknada, a ako je taj iznos niži od najniže mesečne osnovice, onda je to najniža propisana osnovica2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Ne plaća se
  • Na teret zadruge3):
   • Stopa PIO: 4,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 2,0%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Čl. 85. st. 9. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 84/04,135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15): Obračunati porez (20% po umanjenju od 20% normiranih troškova) se umanjuje za 40%.

2) Čl. 35, 36. i 41. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

3) Član 11. tač. 1) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).
Obrazac za preračun neto na bruto naknade je: B = N : 0,904

Naknada po osnovu DOPUNSKOG RADA (do 1/3 punog radnog vremena), shodno:
– čl. 202. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)
– čl. 199. i 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15)
– čl. 75. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16)
– čl. 135. Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16)
 • OVP: 605

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod koji se dobija kada se bruto naknada (ugovorena neto naknada x 1,58227848) umanji za 20% normiranih troškova
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15) i član 202. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14).

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i ŠUMSKIH proizvoda, odnosno PLODOVA i LEKOVITOG BILJA
– koja ostvare fizička lica koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva
– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije – osigurani po drugom osnovu1)
 • OVP: 625

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod koji se dobija kada se bruto ugovorena naknada (N x 1,04821803) umanji za 90% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Shodno mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja br. 011-00-91/2003-03 od 10.09.2003. godine na prihode od prikupljanja šumskih plodova i lekovitog bilja plaća se doprinos za PIO.

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i ŠUMSKIH proizvoda, odnosno PLODOVA i LEKOVITOG BILJA
– koja ostvare fizička lica koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva
– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije
– AKO JE LICE OBVEZNIK DOPRINOSA ZA PIO I OBVEZNIK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, JER NIJE OSIGURAN PO DRUGOM OSNOVU1)
 • OVP: 626

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod koji se dobija kada se bruto ugovorena naknada (N x 1,059658789) umanji za 90% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Shodno mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja br. 011-00-91/2003-03 od 10.09.2003. godine na prihode od prikupljanja šumskih plodova i lekovitog bilja plaća se doprinos za PIO.

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i ŠUMSKIH proizvoda, odnosno PLODOVA i LEKOVITOG BILJA
– koja ostvare fizička lica koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva
– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije
– AKO JE LICE OBVEZNIK DOPRINOSA ZA PIO I OBVEZNIK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, JER NIJE OSIGURAN PO DRUGOM OSNOVU
 • OVP: 601

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod koji se dobija kada se bruto ugovorena naknada (N x 1,58227848) umanji za 20% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 85. stav 1. tač. 9) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova, ako je lice obveznik doprinosa za PIO i obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer nije osiguran po drugom osnovu
 • OVP: 602

POREZ:

 • Osnovica: Oporezivi prihod koji se dobija kada se bruto ugovorena naknada (N x 1,81950509) umanji za 20% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 85. stav 1. tač. 9) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
(AKO SE PLAĆA DOPRINOS ZA PIO)1)
 • OVP: 613

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod koji se dobija kada se bruto iznos (troškovi koji se naknađuju x1,58227848) umanji za 20% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD i M-UN odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 85. st. 1. tač. 12) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Član 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
(AKO SE NE PLAĆA DOPRINOS ZA PIO)1)
 • OVP: 615

POREZ:

 • Osnovica: Oporeziv prihod koji se dobija kada se bruto iznos (troškovi koji se naknađuju x1,1904762) umanji za 20% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Ne plaćaju se

1) Član 85. st. 1. tač. 12) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU (čl. 201. Zakona o radu)
– UKOLIKO NIJE UGOVORENA NAKNADA
 • OVP: 620

POREZ:

 • Ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod2)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • ne plaća se
  • Na teret poslodavca:
   • Stopa PIO: 4,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 2,0%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 35. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).
2) Član 11. tač. 4a) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU (čl. 201. Zakona o radu)
– UKOLIKO JE UGOVORENA NAKNADA
 • OVP: 6221)

POREZ:

 • Osnovica: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova
 • Stopa: 20,0%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovice, stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika2):
   • Osnovica: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova
   • Stopa PIO: ne plaća se
   • Stopa zdravstveno osiguranje: 10,3%
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD
  • Na teret poslodavca:
   • Osnovica: Najniža mesečna osnovica doprinosa, odnosno ugovorena (ostvarena) naknada, ako je viša od najniže osnovice3)
   • Stopa PIO: 4,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Katalogom vrste prihoda za ovu vrstu prihoda je propisana OVP 622, ali ova OVP ne prolazi validaciju Poreske uprave, pa se za navedenu vrstu prihoda koristi OVP 999.

2) Član 17. stav 1. tačka 16) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15, 10/16 – dr. zakon) .

3) Član 35. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

UGOVOR O VOLONTIRANJU, shodno Zakonu o volontiranju (“Sl. glasnik RS”, br. 36/10)
 • OVP: 620

POREZ:

 • Ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Najniža mesečna osnovica1)
 • Na teret organizatora volontiranja2):
  • Stopa PIO: 4,0%
  • Stopa zdravstveno osiguranje: 2,0%
  • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
  • Uplatni račun: 840-4848-37
  • Šifra plaćanja: 254
  • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

1) Član 35. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Član 11. tač. 4) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Primanja koja ostvari zaposleni po osnovu UČEŠĆA U DOBITI
 • OVP: 616

POREZ:

 • Osnovica: Bruto oporeziv iznos = iznos koji se isplaćuje x1,58227848) umanjen za 20% normiranih troškova.
 • Stopa: 20,0%1)
 • Uplatni račun: 840-4848-37
 • Šifra plaćanja: 254
 • Poreska prijava: obrazac: PPP-PD

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Oporeziv prihod
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret osiguranika:
   • Stopa PIO: 26,0%2)
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 254
   • Poreska prijava: obrasci: PPP-PD, M-UN, odnosno M-UN/K
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 85. st. 1. tač. 13) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

2) Shodno mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00180/2012-07 od 15.10.2012. godine, plaća se doprinos za PIO i mišljenju Ministarstva finansija i privrede 011-00-408/2012-04 od 14.02.2013..

LICA KOJA NISU OBAVEZNO OSIGURANA, MOGU SE UKLJUČITI U OBAVEZNO OSIGURANJE i obezbediti prava iz osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen zakonom
 • OVP:

POREZ:

 • Ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada RS 1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret lica koje se uključe u obavezno osiguranje:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-721413843-95
   • Šifra plaćanja: 153
   • Poreska prijava: 
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), a na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu PIO (“Sl. gl. RS”, br. 69/08) i Rešenja o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje.

OSNIVAČI, članovi privrednog društva
 • OVP: 120

POREZ:

 • Ne plaća se

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE:

 • Osnovica: Najmanje najniža mesečna osnovica1)
 • Stope, uplatni račun, šifra plaćanja, obrasci:
  • Na teret privrednog društva:
   • Stopa PIO: 26,0%
   • Stopa zdravstveno osiguranje: ne plaća se
   • Stopa nezaposlenost: ne plaća se
   • Uplatni račun: 840-4848-37
   • Šifra plaćanja: 
   • Poreska prijava: 
  • Na teret poslodavca:
   • Ne plaća se

1) Član 23. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15).

Napomena: Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član (član 53. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje). Na uplate doprinosa koje je privredno društvo dužno da plati za svog člana, u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dohodak građana, ne plaća se porez na dohodak građana, doprinosi se uplaćuju na jedinstveni uplatni račun 840-4848-37, prilikom plaćanja doprinosa Poreskoj upravi podnosi Obrazac PP OD-O.

[print-me]