Podnošenje obrazaca

Na osnovu podataka iz Vaše baze obračuna vrši se automatsko generisanje poreskih prijava i potvrde kao i kreiranje xml fajla za slanje Poreskoj upravi RS za:

Obrazac PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

Obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Obrazac PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana