Obrazac M-UNK

Образац М-УНK

ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ У  2018 ГОДИНИ

Број МФ ролне и позиције
Ред.
бр.
Назив обележја Простор за одговоре
1. Назив (презиме и име) и седиште исплатиоца накнаде Цекос, Светогорска 28, Београд
2. Регистарски број исплатиоца накнаде 1234567890
3. Порески идентификациони број исплатиоца накнаде 123456789
4. Матични број регистра 12345678
Категорија осигураника
а) запослени
б) самосталне делатности
в) пољопривредник

 

Ред. број уписа Јединствени матични број грађана Презиме и име осигураника Основ за исплату уговорене накнаде Висина уговорене накнаде* Висина уплаћеног доприноса
1. 1234567891235 Марковић Петар 01 12578 50 1790 40
динара пара динара пара
2. 1234567891235 Марковић Петар 01 12578 50 1790 40
динара пара динара пара
3. 1234567891235 Марковић Петар 01 12578 50 1790 40
динара пара динара пара
4. 1234567891235 Марковић Петар 01 12578 50 1790 40
динара пара динара пара
5. 1234567891235 Марковић Петар 01 12578 50 1790 40
динара пара динара пара

*Опорезив приход који служи као основица на коју се плаћа допринос

Датум исплате уговорене накнаде и уплате доприноса 15 09 2018
дан месец година
Број и датум пријаве: У Београду дана 15.08.2018. године
Примио:
Унео:
(М.П.) Подносилац пријаве
(потпис овлашћеног лица)
Top