Obrazac M-UN

Образац М-УН

ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ,
ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ ЗА 2018 ГОДИНУ

Број МФ ролне и позиције
Ред.
бр.
Назив обележја Простор за одговоре
1. Назив (презиме и име) и седиште исплатиоца накнаде Цекос, Светогорска 28, Београд
2. Регистарски број исплатиоца накнаде 1234567890
3. Порески идентификациони број iсплатиоца накнаде 123456789
4. Матични број регистра 12345678
5. Јединствени матични број oсигураника 1234567899999
6. Презиме и име осигураника

Max20karaktera

Max15karaktera

7. Категорија осигураника а) запослени
б) самосталне делатности
в) пољопривредник
г) корисник пензије
8. Основ за исплату уговорене накнаде 55
9. динара пара
Висина уговорене накнаде * 231278 30
Висина уплаћеног доприноса 148 50

*Опорезив приход који служи као основица на коју се плаћа допринос

Датум исплате уговорене накнаде и уплате доприноса 15092018
Број и датум пријаве: У Београду дана 15.08.2018. године
Примио:
Унео:
(М.П.) Подносилац пријаве
(потпис овлашћеног лица)
Top