Obračun – pregled

OBRAČUN PRIHODA OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA ZA:
Naziv ugovora
br. Broj ugovora, od: Datum

Isplatilac

Naziv: Naziv isplatioca

Adresa: Adresa isplatioca

PIB: PIB

Lice za zastupanje: Lice za zastupanje

Autor, nosilac srodnih prava

Ime i prezime: Ime i prezime

Zanimanje: Zanimanje

Broj lične karte: Broj lične karte, matični broj: Matični broj

Broj tekućeg računa i banka: Broj tekućeg računa, Banka

Adresa (ulica, opština, mesto): Ulica i broj, Opština, Mesto


OBRAČUN:

1. Neto/Bruto ugovoreni iznos: Iznos

2. Koeficijent za preračun na bruto: izračunava se, ako je ugovoreno u bruto staviti 1

3. Bruto iznos (rb. 1 x rb. 2): izračunava se

4. Normirani troškovi (% na rb. 3.): izračunava se

5. Stvarrni troškovi: iznos ili – ako se obračunavaju normirani

6. Oporeziv prihod (rb. 3 – rb. 4 ili rb. 3 – rb. 5): iznos

7. Porez (% na rb. 6): iznos

8. Doprinos za PIO (% na rb. 6): iznos

9. Doprinos za zdravstveno (% na rb. 6): iznos

10. Za uplatu: (rb. 3 – rb. 7 – rb. 8 – rb. 9): iznos


UPLATE:

Za autora, nosioca srodnih prava (rb. 10.):

iznos na račun: tekući račun

Porez i doprinosi (rb. 7 do rb. 9)

zbirni iznos na račun: 840-4848-37

Top