Autorski ugovor o narudžbini kompjuterskog programa

AUTORSKI UGOVOR
O NARUDŽBINI KOMPJUTERSKOG PROGRAMA

I UGOVORNE STRANE

Član 1.

1) [Naziv i sedište naručioca] – u daljem tekstu: naručilac, i

2) [Ime, prezime, adresa, broj bankovnog računa autora] – u daljem tekstu: autor.

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

Izrada kompjuterskog programa prema zahtevu naručioca i isključivo ustupanje autorskih prava.

III ROKOVI IZRADE

Član 3.

Rok za predaju ponude je [navesti vremensku odrednicu], a za realizaciju [navesti vremensku odrednicu].

IV AUTORSKA NAKNADA

Član 4.

Za izradu naručenog kompjuterskog programa i ustupljena autorska prava, autor stiče pravo na autorsku naknadu u fiksnom iznosu od [iznos] dinara bruto, u roku od [broj] dana po usvajanju izrađenog kompjuterskog programa od strane naručioca.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5.

(1) Autor se obavezuje da u ugovorenom roku preda naručiocu potpunu tehničku dokumentaciju naručenog kompjuterskog programa prema elementima iz ponude, sa izvornim kodovima, i da testira program najkasnije do [navesti vremensku odrednicu].

(2) Naručilac, kao organizator izrade kompjuterskog programa, obavezuje se da autoru blagovremeno pruži sve podatke i instrukcije, kao i da sarađuje sa njim u toku izrade tehničke dokumentacije, instaliranja i testiranja naručenog programa, kao i da mu blagovremeno isplati ugovorenu autorsku naknadu.

VI USTUPANJE AUTORSKIH PRAVA

Član 6.

Za ugovorenu autorsku naknadu, autor ustupa naručiocu, vremenski neograničeno, sva prava na iskorišćavanje kompjuterskog programa, uključujući i pravo raspolaganja (ustupanje, prodaja i dr.).

VII POSEBNA OVLAŠĆENJA

Član 7.

(1) Na osnovu ovog ugovora, naručilac je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje radi zaštite moralnih prava autora.

(2) Ukoliko to ne čini blagovremeno, o zaštiti svojih prava pobrinuće se autor.

VIII JEMSTVO

Član 8.

Autor jemči svoje autorstvo na delu iz ovog ugovora i preuzima obavezu da reguliše i naknadi eventualna potraživanja trećih lica u slučaju spora oko autorstva.

IX RASKID UGOVORA

Član 9.

(1) Ukoliko autor ne preda naručiocu kompjuterski program u ugovorenom roku ili ne pristupi njegovoj realizaciji, naručilac može da traži raskid ugovora i naknadu štete.

(2) Ako je u slučaju iz prethodnog stava do neizvršenja obaveze došlo zbog više sile, autor se obavezuje da eventualno primljeni iznos na ime autorske naknade vrati srazmerno neizmirenom delu obaveze i ne može se protiviti da naručilac angažuje drugog autora koji će nastaviti rad na izradi naručenog kompjuterskog programa.

X OSTALE ODREDBE

Član 10.

(1) Na slučajeve koji nisu predviđeni ovim ugovorom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima .

(2) U slučaju spora nadležan je [naziv i sedište suda].

Član 11.

Ugovor je sačinjen u [broj] istovetna primerka, [broj] za naručioca i [broj] za autora.

ZA NARUČIOCA:

[ime i prezime, potpis]

AUTOR:

[ime i prezime, potpis]