Autorska prava, prava srodna autorskom pravu i prava industrijske svojine

AUTORSKA PRAVA, PRAVA SRODNA AUTORSKOM PRAVU
I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

Ova prava propisana su Zakonom o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS br. 24/01 , 80/02  – dr. zakon, 80/02 , 135/04 , 62/06 , 65/06  – ispravka, 31/09 , 44/09 , 18/10 , 50/11 , 91/11  – US, 93/12 , 114/12  – US, 47/13 , 48/13  – ispravka, 108/13 , 57/14 , 68/14  – dr. zakon, 112/15 ) u članovima 52, 53. i 54.:

“Član 52.

(1) Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

1) pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično);

2) govornih dela;

3) dramskih i dramsko-muzičkih dela;

4) pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način;

5) muzičkih dela sa rečima ili bez njih;

6) kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji;

7) dela likovne umetnosti;

8) kartografskih dela;

9) idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti;

10) stripova, ukrštenica i slično;

11) redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu;

12) prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela;

13) nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

14) izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela;

15) korišćenja izvedenih muzičkih materijala;

16) izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta;

17) likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti;

18) ostalih autorskih dela.

(2) Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti iz stava 1. tačka 17) ovog člana smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli – u nacrtu ili u materijalu – u granama primenjenih umetnosti, kao što su:

1) plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti metali, staklo, plastika i drugo);

2) umetnička keramika;

3) radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova;

4) umetnička rešenja iz oblasti hortikulture;

5) zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraž, emajl i sl.), kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla;

6) umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.);

7) umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji;

8) umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.);

9) umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju;

10) modno kreatorstvo;

11) rešenja za industrijsko oblikovanje;

12) restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti;

13) idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala.

 Član 52a

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu (u daljem tekstu: srodna prava), smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

1) prava interpretatora;

2) prava proizvođača fonograma;

3) prava proizvođača videograma;

4) prava proizvođača emisije;

5) prava proizvođača baze podataka.

 Član 53.

Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

1) patenata;

2) malih patenata;

3) žigova;

4) modela i uzoraka;

5) tehničkih unapređenja.”